سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
مقدمات و بخشي از سطح 
تدریس 
دانشگاه هاي سپاه و ارتش 
مدرس 
 
 
تفسير-عقائد 
تدریس 
حوزه علميه يزد 
مدرس 
 
 
مقدمات